De aanpak

Alle activiteiten (workshops, voordrachten, coaching) zijn gericht op het bereiken van een blijvende gedragsverandering door middel van inzicht in de behandelde mechanismen en het toepassen ervan in de eigen werkomgeving.

Het geheim van deze aanpak zit in de praktische toepassing onder de vorm van een interactieve dialoog die leidt tot het uitwisselen van tips & tricks.

Modaliteiten

Alle activiteiten kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans of het Engels gegeven worden.

Omwille van de interactiviteit bedraagt het aantal deelnemers bij workshops maximaal 12 personen.

Training in

Organisatie en

Management

Kennismaking

Voorafgaand aan elke opdracht zal de lesgever persoonlijk contact opnemen met diegene die de opleiding heeft aangevraagd teneinde concreet zicht te krijgen op de uitdagingen en verwachtingen die leven bij het doelpubliek. 

Didactiek

Alle opleidingen zijn opgevat als interactieve, praktijkgerichte workshops, waarbij de lesgever de behandelde concepten en technieken toelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en vervolgens de deelnemers ertoe aanspoort het geleerde op hun eigen werksituatie toe te passen.

Het cursusmateriaal omvat :

- een werkboek waarin de deelnemers naar eigen inzicht nota kunnen nemen bij de dia's uit de powerpointpresentatie

- een literatuurlijst met verwijzing naar interessante boeken en websites voor verdere verdieping in de materie

- een aantal sjabloondocumenten en opvolglijsten waarmee je na de cursus meteen aan de slag kan

- een verklarende woordenlijst van de belangrijkste begrippen en concepten die tijdens de workshop aan bod komen

Tijdens de workshop stellen de deelnemers hun eigen lijst met tips & tricks op en wisselen hierover regelmatig ideeën uit met de andere deelnemers. Deze lijst is zo ontworpen dat hij na afloop van de workshop nog kan gebruikt worden als instrument voor zelfevaluatie.

Praktische schikkingen

De trainingen gaan door in de lokalen die door de klant beschikbaar gesteld worden. De tafels waaraan de deelnemers zitten worden in U-vorm opgesteld worden rondom een lege tafel voor de lesgever. Behoudens een beamer en scherm dient tevens een flipchart voorzien te worden. De lesgever brengt zijn eigen portable mee (Windows 10 met HDMI aansluiting - verstelbaar naar VGA).

Nazorg

Het persoonlijke actieplan

Doorheen de workshop worden de deelnemers ertoe aangespoord niet alleen nuttige tips en tricks te noteren maar ook een minimum aantal concrete persoonlijke actiepunten = dingen die ze in de praktijk willen toepassen of veranderen.

Binnen de 48 uur na afloop van de workshop ontvangen de deelnemers individueel hun persoonlijk actieplan per e-mail terug. 2 en 6 maanden na afloop van de workshop stuurt de lesgever de deelnemers bij wijze van herinnering hun persoonlijke actieplan nogmaals toe. Op deze manier wordt het effect van de workshop ook op langere termijn ondersteund.

Online coaching

Indien de deelnemer na afloop van de workshop nog vragen heeft dan kan hij/zij steeds per e-mail bij de lesgever terecht voor bijkomend advies. Indien nodig zal de lesgever de deelnemer uitnodigen om ook andere communicatiekanalen in te schakelen (telefoon, instant messaging, Skype, ...).

Evaluatie door de deelnemers

De deelnemers zullen op het einde van elke dag de workshop evalueren. De resultaten van deze evaluaties worden in een overzichtelijk rapport gegoten en nadien met de opdrachtgever doorgenomen.